Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką plików cookies.
Język
Languages

§ 1

[ DEFINICJE ]

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

1)             Sprzedawca - Patronus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wańkowicza 42 (63-400 Ostrów Wielkopolski), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000324241, posiadającą numer NIP6222701686 oraz numer REGON301039443;

2)             Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.floorexpert.pl;

3)             Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, tj. która może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu i w zakresie jego działalności;

4)             Konsument - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach działalności Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5)             Przedsiębiorca - niebędąca Konsumentem osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, tj. która może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;

6)             Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem za pośrednictwem Sklepu w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

7)             Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży rzeczy ruchomej zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też, stosowanie do cech Produktu, umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło;

8)             Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

9)             Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą środków komunikacji technicznej, w tym Formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów;

10)         Potwierdzone Zamówienie - Zamówienie, które zostało potwierdzone przez pracownika Sprzedawcy, po sprawdzeniu przez niego dostępności zamówionego przez Klienta Produktu;

11)         Konto - konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;

12)         Formularz rejestracji - skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej dostępny na stronie internetowej Sklepu, umożliwiający utworzenie Konta;

13)         Formularz zamówienia - skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej dostępny na stronie internetowej Sklepu, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

14)         Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów;

15)         Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu;

16)         Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);

17)         Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku, Nr 133, poz. 883, z późn. zm.);

18)         Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);

19)         Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827, z późn. zm.);

20)         Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym - ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 171, poz. 1206, z późn. zm.).

 

§ 2

[ POSTANOWIENIA WSTĘPNE ]

 1.               Sklep, dostępny pod adresem internetowym www.floorexpert.pl, prowadzony jest przez Patronus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000324241, posiadającą numer NIP6222701686 oraz numer REGON301039443.
 2.               Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta.
 3.               Regulamin zawiera wszystkie informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności Ustawą o prawach konsumenta.
 4.               Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 5.               Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu (www.floorexpert.pl) i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem Umowy sprzedaży. Na żądanie Klienta Regulamin udostępniany jest także w taki sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. za pomocą poczty elektronicznej).
 6.               Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu przez Klienta.

 

§ 3

[ DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY ]

Dane kontaktowe Sprzedawcy:

1)             Nazwa: Patronus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

2)             Adres: ulicy Wańkowicza 42, 63-400 Ostrów Wielkopolski;

3)             Adres e-mail: kontakt@floorexpert.pl;

4)             Numer telefonu: (+48) 515 554 236;

5)             Numer rachunku bankowego: 18 2490 0005 0000 4600 2787 2955

 

 

§ 4

[ KORZYSTANIE ZE SKLEPU ]

 1.               Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną - sklep internetowy prowadzony pod adresem www.floorexpert.pl.
 2.               Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 3.               Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:

a)             urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz dowolną przeglądarką internetową z włączoną obsługą Java Script

b)             aktywne i czynne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c)              włączona obsługa plików cookies,

d)             zainstalowany program FlashPlayer,

 1.               Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania przez Klienta Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta, zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2.               Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z powszechnymi i typowymi dla korzystania z Internetu zagrożeniami w postaci spamu, wirusów lub ataków hakerskich. Sprzedawca podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie tego typu zagrożeniom, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ich ewentualnego wystąpienia.
 3.               W ramach korzystania ze Sklepu obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania przez Klienta w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób treści o bezprawnym charakterze, w tym naruszających prawa i dobra osobiste osób trzecich. Sprzedawca podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie tego typu działaniom ze strony Klientów, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ich ewentualnego wystąpienia.
 4.               Sprzedawca podejmuje działania mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sklepu. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi jednak odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5.               Sprzedawca oświadcza, że wykorzystuje pliki cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu wyłącznie celem optymalizacji funkcjonalności Sklepu oraz zapewnienia Klientom możliwie jak najwyższego poziomu świadczonych usług oraz dostępności Produktów. Sprzedawca oświadcza również, że w celu, o którym mowa powyżej, korzysta również z informacji i danych dostarczanych mu przez aplikację Google Analytics.

 

§ 5

[ PRODUKTY ]

 1.               Wszystkie Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są nowe i wolne od wad.
 2.               Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży na rzecz Klienta Produktu nowego i wolnego od wad.
 3.               Szczegółowy opis i charakterystyka Produktu znajdują się na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.floorexpert.pl.

 

§ 6

[ CENY PRODUKTÓW ORAZ ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA ]

 1.               Ceny Produktów podane w Sklepie są wyrażone są w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto, tj. uwzględniają należny podatek od towarów i usług VAT.
 2.               Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy Produktu, w tym między innymi opłat za transport, dostarczenie oraz usługi pocztowe lub kurierskie, które to koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może być uzależniona od wyboru Klienta w zakresie sposobu dostawy Produktu. Informacje o wysokości tych kosztów przekazywane są Klientowi na etapie składania przez niego Zamówienia.
 3.               Na końcową (ostateczną) kwotę stanowiącą łączną wartość Zamówienia, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, składa się cena zamówionych Produktów oraz - w przypadku, jeżeli Klient nie zdecyduje się na odbiór osobisty zamówionych Produktów - koszt dostawy Produktów, w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe lub kurierskie.
 4.               W trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży, Klient informowany jest o wysokości końcowej (ostatecznej) kwoty, którą zobowiązany jest zapłacić na rzecz Sprzedawcy.

 

§ 7

[ DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW ]

Sprzedawca oświadcza, że nie gwarantuje dostępności wszystkich Produktów oraz dostępności konkretnej liczby Produktów, które zamieszczone zostały na stornie internetowej Sklepu, jak również nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności względem Klienta.

 

§ 8

[ GWARANCJA ]

 1.               Sprzedawca nie udziela Klientowi gwarancji na Produkty w rozumieniu art. 577 i następnych Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych na Produkty przez osoby trzecie, w szczególności przez producentów Produktów.
 2.               Na Produkt może być udzielona gwarancja producenta lub usługi posprzedażowe. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w opisie Produktu.

 

§ 9

[ ZAKŁADANIE KONTA KLIENTA W SKLEPIE ]

 1.               Aby założyć Konto w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu.
 2.               Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3.               Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4.               Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy Sprzedawcy podane w § 3 Regulaminu.

 

§ 10

[ ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA ORAZ JEGO REALIZACJI ]

 1.               Zamówienie składane jest poprzez wypełnienie przez Klienta Formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 2.               Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza zamówienia, w tym w szczególności podania wszystkich danych zgodnie ze stanem faktycznym oraz określenia wybranego sposobu płatności i dostawy.
 3.               Klient podaje w Formularzu zamówienia niezbędne dane oraz składa oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji, zgodzie na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, przekazywania informacji handlowych oraz polityki prywatności i plików cookies.
 4.               Zamówienia w Sklepie mogą być składane 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 7 (siedem) dni w tygodniu, przy czym Zamówienie złożone w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane są pierwszego dnia roboczego następującego po nich.
 5.               Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca dokonuje sprawdzenia dostępności Produktu, w tym jego zamówionej ilości, a następnie, w przypadku jego dostępności, Sprzedawca przesyła Klientowi na podany przez niego w Formularzu zamówienia adres mailowy potwierdzenie dostępności Produktu wraz z linkiem do serwisu umożliwiającego dokonanie płatności za Zamówienie.
 6.               Realizacja Zamówienia następuje dopiero po zaksięgowaniu zapłaty całej kwoty wynikającej ze złożonego przez Klienta Zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 7.               Czas realizacji Zamówienia, liczony od dnia zaksięgowania zapłaty, o której mowa w ust. 6 powyżej, do dnia wysłania Produktu, wynosi do 21 (dwudziestu jeden) dni.

 

§ 11

[ SPOSOBY DOSTAWY ]

 1.               Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

a)             przesyłka kurierska;

b)             odbiór osobisty - wyłącznie w odniesieniu do określonych Produktów oraz ich ilości (o dostępności odbioru osobistego Produktów Klient informowany jest w trakcie składania zamówienia).

 1.               Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod dostawy oraz związanych z tym kosztów oraz terminów realizacji dostawy znajdują się na stronie internetowej Sklepu.
 2.               Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie postanowią inaczej.
 3.               Wraz z Produktem Sprzedawca przekazuje Klientowi również wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi i konserwacji, a także inne dokumenty wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 4.               Z chwilą wydania Produktu Klientowi, na Klienta przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z Produktem, w tym również niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

 

§ 12

[ SPOSOBY PŁATNOŚCI ]

 1.               Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a)             płatność klasycznym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

b)             płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu DotPay.

 1.               Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatnościznajdują się na stronie internetowej Sklepu.
 2.               Na każdy sprzedany Produkt Sprzedawca wystawia dowód jego zakupu i doręcza do Klientowi wraz z Produktem.
 3.               Klient niniejszym wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedawcę faktury VAT bez jego podpisu, jak również na wystawienie faktury VAT w formie elektronicznej oraz doręczenie jej w takiej formie na wskazany przez Klienta jego adres mailowy.

 

§ 13

[ ZAWARCIE ORAZ WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU ]

 1.               Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje w momencie przesłania przez Sprzedawcę Klientowi na podany przez niego w Formularzu zamówienia adres mailowy potwierdzenie dostępności Produktu wraz z linkiem do serwisu umożliwiającego dokonanie płatności za Zamówienie, o którym mowa w § 10 ust. 5 Regulaminu.
 2.               Klient zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia dostępności Produktu wraz z linkiem do serwisu umożliwiającego dokonanie płatności za Zamówienie, o których mowa w ust. 1 powyżej.

 

 

§ 14

[ ODSTĄPIENIE OD UMOWY ]

 1.               Sprzedawca oraz Klient uprawnieni są do odstąpienia od Umowy Sprzedaży na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
 2.               Konsument może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Produktu odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3.               Bieg terminu określonego w ust. 2 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik.
 4.               W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części.
 5.               W przypadku Umowy Sprzedaży, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 2 biegnie od dnia dostarczenia pierwszego Produktu.
 6.               Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy pisemne pod rygorem nieważności oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 7.               Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub przesyłką kurierską na adres Sprzedawcy określony w § 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 8.               W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. W takiej sytuacji:

a)             Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;

b)             Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;

c)              Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

d)             Konsument powinien odesłać Produkt na adres dostawcy Produktu wskazany przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 (czternastu) dni;

e)             Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą;

f)                     Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 1.               W przypadku, jeżeli ze względu na charakter Produktu, nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o przybliżonych kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu.
 2.           Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a)             w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)             w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c)              w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d)             o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

e)             w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

f)                     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)             w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 (trzydziestu) dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h)             w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i)                     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

j)                     o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 1.           Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń Produktu powstałych z winy Klienta.

 

§ 15

[ REKLAMACJA ]

 1.               W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 2.               Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w § 3 Regulaminu adres Sprzedawcy.
 3.               Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres dostawcy, z którego zostały one wysłane, wskazany każdorazowo w treści przekazanego Klientowi dokumentu WZ. W przypadku wadliwości towaru i dokonania zgłoszenia reklamacyjnego, Klient zobowiązany jest do odesłania wszystkich zamówionych Produktów danego rodzaju (całej partii).
 4.               W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien zawrzeć między innymi swoje dokładne dane, w tym dane kontaktowe, zwięzły opis wady Produktu, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia lub stwierdzenia oraz żądanie w związku z wadą Produktu. Do zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien załączyć zdjęcia wadliwego Produktu, zdjęcia (kopię) etykiety Produktu zawierające numer serii i datę produkcji Produktu, a także zdjęcie (kopię) dokumentu zakupu (faktury VAT lub faktury pro forma). Zgłoszenie reklamacyjne może zostać dokonane na formularzu, którego wzór stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5.               Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6.               W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja producenta, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Podstawą do skorzystania z gwarancji producenta stanowi doręczona wraz z Produktem faktura VAT.
 7.               W celu ułatwienia i przyspieszenia procedury reklamacji Produktu z uwagi na wady powstałe w trakcie jego transportu, Klient powinien skontaktować się z kurierem oraz sporządzić protokół szkody, a następnie załączyć go do zgłoszenia reklamacyjnego.

 

§ 16

[ DANE OSOBOWE ]

 1.               Sprzedawca zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Klientów za pośrednictwem Sklepu i jest ich administratorem.
 2.               Dane osobowe Klientów uzyskane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu zbierane są wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, dodatkowo także w celach marketingowych.
 3.               Podstawą zbierania i przetwarzania danych osobowych podanych przez Klientów jest zgoda samych Klientów, jak również obowiązujące w tym zakresie przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4.               Sprzedawca zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Klientów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz postanowieniami Regulaminu.
 5.               Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieuprawnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów, w tym właściwym organom państwowym, jak również:

a)             w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską - Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy,

b)             w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

 1.               Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również zgłoszenia żądania ich usunięcia, co równoznaczne jest z usunięciem Konta Klienta.
 2.               Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 3.               Szczegółowe informacje, w tym o możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, jak również o środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przez osoby nieuprawnione, a także powierzeniu przetwarzania danych osobowych, znajdują się na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.floorexpert.pl.

 

 

§ 17

[ ZMIANY REGULAMINU ]

 1.               Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów - w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
 2.               Do umów zawartych przez Sprzedawcą z Klientem za pośrednictwem Sklepu przed zmianą Regulaminu zastosowanie ma Regulamin o treści obowiązującej w chwili zawarcia takiej umowy, chyba że co innego wynika z treści zmienionych przepisów, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 3.               Informacja o każdorazowej zmianie treści Regulaminu zostanie przez Sprzedawcę umieszczona na stronie internetowej Sklepu.

 

§ 18

[ ROZSTRZYGANIE EWENTUALNYCH SPOSÓR ]

 1.               Wszelkie ewentualne spory Sprzedawca oraz Klient zobowiązują się, jeśli będzie to możliwe, rozstrzygać polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego zakończenia sporu powstałego pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, sądem właściwym dla ich rozstrzygania jest sąd powszechny właściwy miejscowo oraz rzeczowo w świetle obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 2.             Sprzedawca niniejszym informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresemwww.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Sprzedawca informuje jednocześnie, że pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

§ 19

[ POSTANOWIENIA KOŃCOWE ]

 1.               Umowy zawierane pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.
 2.               Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu jest prawo polskie.
 3.               W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4.               Wszelkie ewentualne odstępstwa od treści Regulaminu wymagają wyraźnego i dokonanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności uzgodnienia między Sprzedawcą oraz Klientem.
 5.               Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2017 roku i w tej dacie został opublikowany na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.floorexpert.pl.

Proszę czekać